LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

Conflicten op school: kans op beterschap

In elke organisatie waar mensen samenwerken, ontstaan er wel eens conflicten. Ook in scholen. Leerlingen maken ruzie over een commentaar op facebook. Een leerkracht is het niet eens met de manier waarop ze door de directeur werd terecht gewezen. Een leerkracht vindt dat een collega zich niet voldoende inspant...

Een school is een knooppunt waarin mensen van verschillende leeftijden, met verschillende zienswijzen en met verschillende belangen samen 'school' maken: leerkrachten, directies, leerlingen, ouders, ... 
Het is normaal dat er zich regelmatig spanningen voordoen tussen die verschillende actoren. Deze spanningen kunnen zich lange tijd ontwikkelen, om zich dan op een moment te manifesteren als een echt 'conflict'. 

Conflicten kunnen een school ontwrichten. Conflicten tussen leerlingen, geweld en pestgedrag hebben een nefaste invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en hebben een negatief effect op het klas- en schoolgebeuren. Conflicten tussen leerkrachten onderling of tussen leerkrachten en directie kunnen het team onwrichten. Er komt meer ontevredenheid,  de eenheid in het team gaat verloren, de communicatie verslechtert en de inzet en effectiviteit gaan zienderogen achteruit. Typisch is een verhoogde ziekte-uitval in teams met veel conflicten. Typisch voor conflicten is dat ze gemakkelijk aan te pakken zijn in een vroeg stadium. Gebeurt dat niet, dan hebben de meeste conflicten de neiging om te escaleren (lees meer).

NOM biedt scholen een aantal oplossingen aan over het omgaan met conflicten op school en dit zowel op preventief als op curatief vlak.PREVENTIEF CONFLICTBELEID

CURATIEF CONFLICTBELEID

Op het niveau van de leerlingen

Elke school is gebaat met een duidelijk beleid over het omgaan met grote en kleine conflicten tussen leerlingen op school. Hoe worden conflicten aangepakt? Op welke manier wordt er beroep gedaan op het oplossend vermogen van de leerlingen zelf? Wat is de rol van een leerkracht, de leerlingenbegleider en de directie?

NOM heeft hiervoor het volgende aanbod:

Op het niveau van de leerlingen

Soms lopen conflicten uit de hand. Conflicten tussen leerlingen of tussen een leerling en een leerkracht escaleren. Vaak raken ook de ouders betrokken. Met een goed gesprek tussen de verschillende betrokken kan de situatie vaak ontmijnd worden en een oplossing gevonden worden die voor elke partij een win-win betekent. De taak van de leerlingenbegeleider is hier vaak cruciaal. Maar soms is het aangewezen om bij complexe problemen een derde in te schakelen.

NOM heeft hiervoor het volgende aanbod:

  • De partners van NOM zijn erkende bemiddelaars. Zij kunnen ingeschakeld worden voor één of meerdere  bemiddelingsgesprekken. 

Op het niveau van leerkrachten en directies

De pijlers van een preventief conflictbeleid voor een schoolteam zijn een open en effectieve communicatie, openheid ten opzicht van diversiteit in het schoolteam, een gedragen en participatief leiderschap en een beleid in het omgaan met conflicten. Directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, vertrouwenspersoon en leden van het schoolbestuur hebben elk een eigen verantwoordelijkheid in het geheel. 

NOM heeft hiervoor het volgende aanbod:

Op het niveau van leerkrachten en directies

Directieleden, collega-leerkrachten en vertrouwenspersonen hebben een belangrijke taak in het aanpakken van conflicten in het schoolteam. Maar in sommige situaties is de hulp ven een derde aangewezen: als de directeur betrokken partij is, als verschillende pogingen niet tot een resultaat hebben geleid, ...

NOM heeft hiervoor het volgende aanbod:

  • De partners van NOM zijn erkende bemiddelaars. Zij kunnen ingeschakeld worden voor één of meerdere bemiddelingsgesprekken. Copyright © 2015. All Rights Reserved.